PIX-FAGI BIOVETA SPREI 200MG/G 250ML N1

17.90

Kirjeldus

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Pix-Fagi Bioveta, 200 mg/g, nahasprei, lahus

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
Toimeaine:
1 g nahasprei, lahus sisaldab:
Pöögi tõrva (Fagi pix) 200 mg.

Abiaine(d):
Etüülatsetaat, denatureeritud etanool.

Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.

3. RAVIMVORM
Nahasprei, lahus.
Pruun kergelt opalestsentne kuni hägune vedelik.

4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Sõralised, kabjalised ja linnud.

4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Toetav preparaat kabja-, sõra- ja lindudel varbahaiguste puhul.

4.3. Vastunäidustused
Mitte manustada kassidele.
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkus toimeaine või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.
Mitte manustada välistele suguorganitele.
Mitte kasutada ägeda märja ekseemi korral.
Mitte kasutada fototoksiliste dermatooside korral.
Mitte kasutada tõsiste naha infektsioonide korral.
Mitte kasutada Lupus erythematosus’e korral.

4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
Tõrv on nefrotoksiline.

4.5. Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Ei ole.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Ei rakendata.
Preparaat on kergesti süttiv ja ülimalt tuleohtlik.

4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Tõrv ja tõrva õlid võivad põhjustada nahaärritust, seetõttu ei tohi manustada preparaati põletikulisele
või vigastatud nahale.
Ülitundlikkus ja erüteem kasutuspiirkonnas, fototoksilisus, follikuliit ning neerukahjustuse oht, kui
preparaati manustatakse suurele nahapinnale.

4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Lubatud kasutada tiinuse ja laktatsiooni ajal.

4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Ei ole teada.

4.9. Annustamine ja manustamisviis
Pihustada preparaati kahjustunud alale 15…20 cm kauguselt, jälgides, et ravim ei valguks allapoole
kahjustunud ala piiri. Jalgade ja/või sõrgade ravil on soovitav kanda preparaati kahjustunud alale 2…3
kihti, (enne uue kihi manustamist veenduda, et eelmine kiht on täielikult kuivanud).
Preparaadi kasutamisel naha valgustundlikkus suureneb kuna tõrv sisaldab fototoksilist ainet.Seetõttu
on. soovitav töödeldud nahapiirkonda päikesekiirguse eest kaitsta.

4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Kasutamisel vastavalt näidustusele ja annustamisele üleannustamise oht puudub.

4.11. Keeluaeg (-ajad)
Ravimit ei ole lubatud kasutada produktiivloomadel.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: kapjade ja sõrgade raviks kasutatavad ained.
ATCvet kood: QD51AA83.

5.1. Farmakodünaamilised omadused
Toimemehhanism
Pöögitõrv sisaldab alkohole, rasvhappeid, rasvhappe estreid, ketoone, guajakoole, kresoote, kresoole,
tahkeid parafiine, resiini, fenoole, dimetüülpürogallooli, ksülenooli, alifaatseid ja aromaatseid
süsivesikuid. Tõrv soodustab epidermiserakkude proliferatsiooni, toimib vasokonstriktoorselt ja
sügelemisvastaselt, on mõningase antiseptilise toimega. Koos päikesekiirgusega annab preparaat
märgatava fototoksilise efekti.
Süsteemne imendumine on vähene, kui preparaati manustatakse ettenähtud kogustes otse sõra ja/või
kabja keratiinile. Ka ettenähtud annuses nahale manustamisel on imendumine nahka ja sügavamale
kudedesse vähene (preparaati manustada väikesele piirkonnale; ravikuuri pikkus ei tohi ületada 3
nädalat; manustamise järgselt tuleb ravimiga kaetud piirkond kinni katta ning kaitsta otsese
päikesekiirguse eest). Kui preparaati kasutatakse pikka aega, manustatakse suurele nahapinnale või
kahjustatud nahale, võivad ilmneda naha atroofia, fototoksilisus ja nefrotoksilisus. Benspüreeni ja
aromaatsete süsivesikute imendumist käsitletakse riskifaktorina. Nende imendumine suurendab
perifeersete veresoonte laienemist (eriti vannitamisel). Imendunud ainete biotransformatsioon toimub
osaliselt nahas ja maksa parenhüümis. Nii metaboliseerunud kui muutumata aineosakesed väljutatakse
organismist peamiselt uriiniga.

5.2. Farmakokineetilised andmed
Pöögitõrva farmakokineetilised parameetrid keratiinis ja nahas ei ole lõplikult teada.
Epidermise rakkude proliferatsiooni suurenemine võib põhjustada epidermise kihi paksuse muutusi.

6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
Etüülatsetaat
Denatureeritud etanool

6.2. Sobimatus
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada

6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg 2 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: koheseks kasutamiseks.

6.4. Säilitamise eritingimused
Hoida temperatuuril kuni 25°C originaalpakendis.
Hoida kaitstult valguse eest.
Preparaat on tuleohtlik!

6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
50 ml ja 100 ml klaaspudelid pihustiga (vastavalt 40 g ja 80 g preparaati).
130 ml, 250 ml ja 500 ml plastikpudelid pihustiga (vastavalt 80 g, 160 g ja 400 g preparaati).
1000 ml plastpudel (täitmiseks) sisaldab 800 g preparaati.
3000 ml plastkanister (täitmiseks) sisaldab 2400 g preparaati.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.>

7. MÜÜGILOA HOIDJA
Bioveta, a. s.
Komenského 212
683 23 Ivanovice na Hané
Tšehhi Vabariik

Lisainfo

Apteek