CHINOSEPTAN PUUDER AEROSOOL 400ML

24.90

Kirjeldus

CHINOSEPTAN® Skin Care Powder-Spray

Nahka hooldav puudersprei.
Antiseptiline puuderaerosool.

ISELOOMUSTUS

Chionoseptan® Skin Care Powder sperid kasutatakse tundliku ja ärritunud naha, paikselt haavade hoolduseks ja katmiseks loomadel. Valitud koostisained rahustavad tundlikku nahka, leevendavad ärritusi ja ennetavad kratsimist ja sügelust.

KASUTUSJUHEND
Chionoseptan® Skin Care Powder sperid
 kasutatakse tundliku ja ärritunud naha, paikselt haavade hoolduseks ja katmiseks loomadel. Näiteks sõrgatsluudel, lisavarba küüntel ja reie sisekülgedel. Valitud koostisained rahustavad tundlikku nahka, leevendavad ärritusi ja ennetavad kratsimist ja sügelust.

Enne kasutamist loksutada, kuni sisemine teraspall on koostisosad täielikult kokku seganud. Puhastage mõjutatud alad 2-3x päevas 10 – 20 cm kauguselt.

TOIMEAINED
Tsinkoksiid, oreganoõli.

SISALDAB
Süsivesinikud, C6, isoalkaanid, <5%nheksaan

ERIHOIATUSED
Eriti tuleohtlik aerosool. Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda. Põhjustab nahaärritust.
Võib põhjustada unisust või peapööritust.
Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Sisaldab karvakrooli. Võib esile kutsuda allergilise reaksiooni.
Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida eemal soojusallikast/sädemetest/leekidest/kuumadest pindadest. Toote käsitlemisel mitte suitsetada. Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse. Mahuti on rõhu all: mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.Vältida aerosooli sissehingamist.

Kaitsta otsese päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50ºC /122ºF.
Sisu/mahuti kõrvaldadavastavalt kohalikele/ piirkondlikele/ riiklikele/rahvusvahelistele määrustele.

PARTII VIITENUMBER/ PARIM ENNE
vt. pakend

PAKEND
400ml

TOOTJA
AGROCHEMICA GMBH,

Lisainfo