FELIWAY TÄITEPUDEL 48ML N1

38.00

Kirjeldus

Mis on FELIWAY® FRIENDS?

FELIWAY® FRIENDS on teaduslikult tõestatud vahend, mis aitab mitmel kassil harmooniliselt koos elada, vähendades nendevahelisi konflikte ja pingeid.

FELIWAY® FRIENDS on sünteetiline koopia kasse rahustavast feromoonist, mida harilikult toodab äsja poeginud kassiema. Kassiema eritab feromooni imetite piirkonnast ning kassipojad tajuvad seda keskkonnast, kui nende nina sinna lähedale satub. Feromoonil on poegadele tugev rahustav mõju, mis aitab hoida sidet kassipoja ja ema vahel. On leitud, et kasse rahustaval feromoonil on samasugune sidet loov mõju ka kooselavatele täiskasvanud kassidele.

Tootes FELIWAY® FRIENDS oleva rahustava feromooni sünteetilist koopiat vabastatakse elektrilise difuusori soojenedes.

FELIWAY® FRIENDS on liigispetsiifiline, see tähendab, et seda tunnevad ainult kassid ning sellel on kõigile kassidele sarnane mõju. Sellel ei ole rahustavat mõju inimestele ega teistele koduloomadele.

Tootel FELIWAY® FRIENDS ei ole vastunäidustusi ega koosmõjusid teiste ravimitega.

Kasside käitumine on sageli väga keeruline ning probleemide lahendamiseks võib proovida mitut lahendust. Toode FELIWAY® FRIENDS on mittemeditsiinilistest võimalustest esikohal, mis aitab kassidel harmooniliselt koos elada. On tõestatud, et see vähendab mitme kassiga kodudes kassidevahelisi pingeid ning konfliktide tõsidust ja sagedust.

Mõnel juhul võib vajalik olla käitumisteraapia ja elukeskkonna muutmine, küsige nõu oma loomaarstilt või käitumisspetsialistilt.

Toodet FELIWAY® FRIENDS võib kasutada lisaks teistele käitumist muutvatele ravimeetoditele, mida teie loomaarst või kvalifitseeritud käitumisspetsialist võib soovitada.

FELIWAY® FRIENDS ei ole veterinaarravim. Haigusele viitavate tunnuste korral pöörduge loomaarsti poole.

Toodet FELIWAY® FRIENDS võib kasutada koos tootega FELIWAY® CLASSIC.

Minge veebilehele www.feliway.com, et tutvuda põhjalike teabematerjalide ja visuaalsete vahenditega ning saada nõuandeid ekspertidelt ja rohkem infot toodete FELIWAY® FRIENDS ja FELIWAY® CLASSIC omaduste ja kasutamise kohta.

ELEKTRILINE DIFUUSOR JA TÄITEPUDEL

Kasse rahustava feromooni (C.A.P.) analoog……..2% (w/w)

Isoparafiinne süsivesinik q.s. ……………………..100 ml

Ühest 48 ml viaalist jätkub kuni 30 päevaks.

Kasutada ainult pingel 220–230 V.

ÄRGE ÜHENDAGE VOOLUVÕRKU, kui seade jääb mõne teise elektriseadme, mööbli või seinalt väljaulatuvate objektide alla, mitme pistikupesaga adapteri ega pikendusjuhtme abil.

ETTEVAATUST!

Koostisosad: süsivesinikud, C14-C19, isoalkaanid, tsüklilised ühendid, < 2% lõhnaained

Allaneelamine või hingamisteedesse sattumine võib lõppeda surmaga.

HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS.

Oht tuleneb vedeliku sattumisest hingamisteedesse või allaneelamisel.

Enne toote kasutamist lugege läbi kõik juhendid.

ALLANEELAMISEL: võtke viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

ÄRGE üritage kutsuda esile oksendamist.

Toote/pakendi hävitamiseks viige see kohaliku seadusandluse kohaselt ohtlike jäätmete kogumispunkti.

Elektriseadmeid ei tohi ära visata koos olmeprügiga.

Jälgige, et lapsed seadmega ei mängiks. Seade on mõeldud kasutamiseks ainult koos soovitatud aurustuva tootega. Teiste ainetega kasutamine võib põhjustada mürgistust või tulekahju. Seda seadet ei ole tohi kasutada isikud (sh lapsed), kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on piiratud või kellel puuduvad vastavad kogemused või teadmised, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik neid juhendab või jälgib. Seadet võivad kasutada üle 8-aastased lapsed ning isikud, kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on piiratud või kellel puuduvad vastavad kogemused või teadmised, kui neid on juhendatud seadet õigesti kasutama, neid jälgitakse ja nad on teadlikud kaasnevatest ohtudest. Lastel ei tohi lasta seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada. Toote pinnad muutuvad toimeaine aurustamisel kuumaks ning neid pindu ei tohi seadme kasutamise ajal katsuda. ÄRGE ÜHENDAGE VOOLUVÕRKU, kui seade jääb mõne teise elektriseadme, mööbli või seinalt väljaulatuvate objektide alla, mitme pistikupesaga adapteri ega pikendusjuhtme abil.. MINIMAALNE VABA RUUM difuusori ümber = 1,20 m. See võib toote difusiooni takistada ning jätta plekke. ÄRGE laske vette kukkuda. ÄRGE ühendage seadet vooluvõrku valet pidi. Vahetage elektriseadet iga kuue kuu järel. Toode vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta. Selle direktiivi eesmärk on vähendada elektri- ja elektroonikaseadmete tootmist ning julgustada inimesi seadmeid parandama, taaskasutama ja ringlusse andma. Kasutage AINULT FELIWAY® FRIENDS-täitepudeliga. Ceva ei vastuta Ceva difuusorites valede täitepudelite kasutamisest tekkinud kahjustuste, vigastuste või puuduliku toimimise eest. HOIDKE KASUTUSJUHEND ALLES. Üksikasjalikumad ohutusjuhised on saadaval veebilehel www.feliway.com.

Patent: www.feliway.com