FELIWAY OPTIMUM TÄITEPUDEL 48ML N1

53.70

Kirjeldus

FELIWAY® Optimum
Elektriline hajuti ja täitepudel.

FELIWAY® Optimum on parim FELIWAY® lahendus, mis aitab leevendada kõiki tavalisemaid stressimärke kindluse ja turvatunde saavutamiseks.

ISELOOMUSTUS
Uue põlvkonna feromoon:

Kassid tekitavad loomulikult nähtamatuid rahustavaid sõnumeid, mida nimetatakse feromoonideks.
FELIWAY® Optimum sisaldab FELIWAY® uurimisrühma poolt väljatöötatud kasside feromoonikomponentide kõige uuemat kompleksi. See uus FELIWAY® kompleks edastab kassikeskkonnas mõjusamaid sõnumeid, aidates teie kassidel end mugavalt ja turvalsemalt tunda, pakkudes kindlustunnet ja tagades kasside vahelise harmoonia.
FELIWAY® Optimum pakub parimat kasside feromoonidest suurema efektiivsuse saavutamiseks
FELIWAY® Optimum aitab kasse, kellel on korraga rohkem stressi tunnuseid erinevates olukordades ja rahustab neid parimal võimalikul viisil.

Parim valik

● uue põlvkonna feromoonid suurema efektiivsuse saavutamiseks

● 9,1 / 10 kassiomaniku rahulolu hinnang.

● 3% küsitletud kasside omanikest täheldas suurenenud kasside rahulikkust

FELIWAY® Optimum on kassidele mõeldud lahendus, mis pakub leevendust kõigile levinumatele stressi märkidele.
● uriiniga märgistamine
● kraapimine
● varjumine, kartmine
● kasside vahelised pinged ja konfliktid
● Muudatused (uus maja, uus keskkond, uus mööbel, remont …)
FELIWAY® Optimum on soovitatav kui esineb:
● vähenenud söögiisu, aktiivsuse vähenemine, liigne enda eest hoolitsemine (pidev karvade lakkumine).
● uue kassi saabumine perre
● veterinaarias (vastuvõtul, statsionaaris taastumisel)
Mõnel juhul võib vajalik olla käitumisteraapia ja elukeskkonna muutmine, küsige nõu oma loomaarstilt või käitumisspetsialistilt.
Haigusnähtude ilmnemisel pidage nõu oma loomaarstiga.

Ohutu:
● kui seda kasutatakse vastavalt soovitusele
● kui seda kasutakse koos ravimite või ravimeetoditega.
● kõigis eluetappides, alates kassipoegadest kuni eakate kassideni.

FELIWAY® Optimum EI OLE rahustav uimasti.
FELIWAY® Optimum on ainult kassidele. Seda feromooni saavad tajuda ainult kassid, see ei mõjuta koeri ega inimesi.

KOOSTIS
kasside feromoonide analoogkompleks (FphC). 2%

isoparafiinne süsivesinik 48ml

KASUTUSJUHEND
Asetage hajuti ruumi, kus kassid veedavad suurema osa ajast. Maksimaalse tulemuse saavutamiseks hoidke hajuti 24/7 ühendatud ja vahetage täitepudel iga 30 päeva tagant. Ühest 48 ml viaalist jätkub kuni 30 päevaks (elektripinge ja õhuvoolu variatsioonide tõttu) ja see katab piirkonna kuni 70 m2

Kasutada ainult 220 V korralikult töötavates pistikupesades. Ärge kasutage koos pikendusjuhtmete, adapterite ega muunduritega.

FELIWAY® Optimum feromoon levib kogu ruumis kuumutatud hajuti kaudu, mis võib puudutades soojana tunda.Mõned inimesed võivad esimestel kasutustundidel hajutist tajuda nõrka lõhna.

HOIATUSED

ETTEVAATUST!
Koostisosad: süsivesinikud, C14-C19, isoalkaanid, tsüklilised ühendid, < 2% lõhnaained
Allaneelamine või hingamisteedesse sattumine võib lõppeda surmaga.HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS.
Oht tuleneb vedeliku sattumisest hingamisteedesse või allaneelamisel.Enne toote kasutamist lugege läbi kõik juhendid.ALLANEELAMISEL:võtke viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.ÄRGE üritage kutsuda esile oksendamist.Korduv kokkupuude võib põhjustada nahakuivust või lõhenemistElektriseadmeid ei tohi ära visata koos olmeprügiga.

Toote/pakendi hävitamiseks viige see kohaliku seadusandluse kohaselt ohtlike jäätmete kogumispunkti.

Jälgige, et lapsed seadmega ei mängiks. Toode on mõeldud kasutamiseks ainult koos soovitatud hajutiga. Teiste ainetega kasutamine võib põhjustada mürgistust või tulekahju. Seda seadet ei tohi kasutada isikud (sh lapsed), kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on piiratud või kellel puuduvad vastavad kogemused või teadmised, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik neid juhendab või jälgib. Seadet võivad kasutada üle 8-aastased lapsed ning isikud, kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on piiratud või kellel puuduvad vastavad kogemused või teadmised, kui neid on juhendatud seadet õigesti kasutama, neid jälgitakse ja nad on teadlikud kaasnevatest ohtudest. Lastel ei tohi lasta seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada. Toote pinnad muutuvad toimeaine aurustamisel kuumaks ning neid pindu ei tohi seadme kasutamise ajal katsuda. ÄRGE ÜHENDAGE VOOLUVÕRKU, kui seade jääb mõne teise elektriseadme, mööbli või seinalt väljaulatuvate objektide alla, mitme pistikupesaga adapteri ega pikendusjuhtme abil.. MINIMAALNE VABA RUUM difuusori ümber = 1,20 m. See võib toote difusiooni takistada ning jätta plekke. ÄRGE laske vette kukkuda. ÄRGE ühendage seadet vooluvõrku valet pidi. Vahetage elektriseadet iga kuue kuu järel. Toode vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta. Selle direktiivi eesmärk on vähendada elektri- ja elektroonikaseadmete tootmist ning julgustada inimesi seadmeid parandama, taaskasutama ja ringlusse andma. Kasutage AINULT FELIWAY®täitepudeliga. Ceva ei vastuta Ceva hajutites valede täitepudelite kasutamisest tekkinud kahjustuste, vigastuste või puuduliku toimimise eest. HOIDKE KASUTUSJUHEND ALLES. Üksikasjalikumad ohutusjuhised on saadaval veebilehel
www.feliway.com.

PARTII VIITENUMBER/ PARIM ENNE
vt. pakend.

PAKEND
Hajuti + täitepudel 48ml

MÄRGISTAMISE EEST VASTUTAJA JA TOOTJA
Ceva Santé Animale, 10, av. de la Ballastičre, 33500 Libourne,Prantsusmaa.

Lisateavet küsida: OÜ Zoovetvaru

Lisainfo

Apteek